ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน


ผู้ซื้อตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านเวป Acousticvilla.com รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งประกาศใช้โดยทางร้าน และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนเวปไซต์แล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและทางร้านเท่านั้น

 1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยวิธีการโอนเงิน บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

 

นโยบายการเปลี่ยนและส่งเคลมสินค้า 

 1. ทางร้านไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี หากสินค้านั้นตรงตามที่สั่งซื้อและใช้งานได้เป็นปกติ
 2. หากพบสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ สินค้าชำรุดเสียหาย ลูกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 7 วันนับจากได้รับสินค้า
 3. กรณีจัดส่งสินค้าผิด ทางร้านจะรับผิดชอบค่าจัดส่งในการคินสินค้าและค่าส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ใหม่
 4. กรณีส่งเคลมสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาประกัน ผู้ซื้อเป็นคนรับผิดชอบทค่าส่งกลับมาตรวจเช็คและค่าส่งสินค้าคืน
 5. ทางร้านใช้เวลาในการตรวจเช็คสินค้าส่งเคลม 7 วัน 
 6. หากสินค้าชนิดเดียวกันไม่มี จะเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่นทดแทน
 7. หากได้รับสินค้าที่พัสดุมีร่องรอยการกระแทก บุบ ยุบ กรุณาถ่ายรูปกล่องก่อนเปิดพัสดุเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านหากสินค้าภายในชำรุดเสียหาย
 8. เงื่อนไขต่างๆ เช่น สภาพสินค้า, ป้ายราคา, แพ็คเกจ / กล่องพัสดุ, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ

หากร้านค้าไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาระบุว่า “ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้“